รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี​
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต​
การจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต​
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร​