ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

298 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 0 7738 0461 – 3
โทรสาร : 0 7738 0460
Email : mental_11@hotmail.com

แผนที่