รายละเอียดกิจกรรม​
*** หากไม่สามารถดูเอกสารได้ กรุณากด Refesh หรือ Ctrl+F5 หรือ Ctrl+shihf+R เพื่อดาวน์โหลดเอกสารอีกครั้ง ***​

บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 เข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ Season 1 
พิชิต 60 วัน 60 กิโลเมตร